กรุณาส่ง Portfolio มาที่ e-mail: [email protected]
ทั้งนี้ เพื่อการพิจารณา ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ต่อไป