Architect
ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
เน้นความรู้ความสามารถในการเคลียร์แบบ หรือ เสก็ตช์ดีเทลงาน เพื่อจะส่งไปแผนกเขียนแบบต่อไป

Junior Architect
ประสบการณ์ 3 ปี
สามารถทำ presentation ได้
สามารถทำ หุ่นจำลอง 3 มิติ ตัดด้วยมือ (Physical Model) ได้

ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกัน กรุณาส่ง Portfolio มาที่ e-mail: [email protected]
ทั้งนี้ เพื่อการพิจารณา ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ต่อไป