Project Name
อาคารซุ้มทางเข้า และ ภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
Project Size
11,900 9i.,.
Location
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Completion
อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการออกแบบ
รอข้อมูล
DESCRIPTION
รอข้อมูล